در جیازکالا فقط خرید نمیکنید بلکه با هر فعالیت خود جایزه میگیرید. با انجام فعالیت های مختلف در جیازکالا امتیاز بگیرید و با جمع کردن امتیازها و تبدیل آن به کیف پول مجازی جیازکالا از ما خرید کنید و یا بخشی از خرید خود را از اعتبار پرداخت کنید.

امتیازها:

این صفحه درحال تکمیل است